เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

ภายในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่นกองช่าง

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลเมืองนครนายก

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในกองคลังเทศบาล

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม

- คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

กฎระเบียบ/มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองนครนายก และแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลเมืองนครนายก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ของรอบประเมิน ต.ค. 62 - มี.ค. 63
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ของรอบประเมิน ต.ค. 62 - มี.ค. 63

  แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

  แผนอัตรากำลัง 2561 - 2563

  ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ

  มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

  สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหารและสมรรถนะสายงานบังคับบัญชาเทศบาล

  หลักเกณฑ์ การกำหนดจำนวนครั้งการลา หรือมาทำงานสายที่จะไม่ได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

  หลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

  รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2564 - 2566
การศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563)
การฝึกปฏิบัติธรรม ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม การป้องกันการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต (กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563)
การฝึกอบรมวินัย ในการปฏิบัติงานและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต (กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563)
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แนวทางการพัฒนาพนักงาน

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2561 - 2563

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล

 

 

 

 

 

ประเภทอำนวยการ / บริหาร

 

ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาการ

นักบริหารท้องถิ่น

นักบริหารงานคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานทั่วไป

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานทะเบียน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานเทศกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

ทันตแพทย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นิติกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักสันทนาการ

นักสังคมสงเคราะห์

วิศวกรรมไฟฟ้า