เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก

ที่ได้รับรองการรับสมัครเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ที่ได้รับรองการรับสมัครเลือกตั้ง

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก

เรื่อง  กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายกและนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก  

 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก  

 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก