เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O1

โครงสร้างองค์กร

  เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลเมืองนครนายก อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O3

อำนาจหน้าที่ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน

  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ฉบับสมบูรณ์)

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
 O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลในการติดต่อเทศบาลเมืองนครนายกทางด้านล่างของหน้าหลักเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ซึ่งสามารถ Click แล้วจะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม Google Map ที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของเทศบาลฯ

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆของเทศบาลเมืองนครนายกซึ่งแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก Click ที่รูปเพื่อเข้าสู่ k01.htm (หน้าลงประกาศกฏหมายที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าต่างของส่วนประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองนครนายก (k03.htm) ซึ่งแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก Click ที่รูปเพื่อเข้าสู่ k03.htm

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O8 Q&A  

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O9 Social Network Facebook ของเทศบาลเมืองนครนายก     Youtube Channel เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O11 รายงานการกับกำติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 ประจำปีงบประมาณ 2564

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายก

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครนายก

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O16 รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ

 

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O17 E-Service   เผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ซึ่งมีระบบยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์ผ่านระบบ Google Form

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งอยู่ใน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O19    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O20    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O21    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O22    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O23    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O24    

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
O25