Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมือง

๑. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองนครนายก

เทศบาลเมืองนครนายกเดิมได้ก่อสร้างในรูปสุขาภิบาลโดยมีพระราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาล ในตัวเมืองนครนายก และ ได้กำหนดเขตไว้ตามประกาศพระราชโองการ  ด้วยเมื่อ พ.ศ.2456 มีผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล โดยตำแหน่งประกอบด้วย กรรมการจังหวัดเป็น กรรมการสุขาภิบาล บริหารงาน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนแปลง สุขาภิบาลนครนายกเป็นเทศบาลเมืองนครนายก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 และปัจจุบัน การบริหารราชการได้ดำเนินการ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เดิมเทศบาลเมืองนครนายก

มีพื้นที่ 3.37 ตารางกิโลเมตรและในปัจจุบันตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เล่มที่ 102 ตอนที่ 130 วันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2528  มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 15.87 ตารางกิโลเมตร

๒. ตราประจำเทศบาลเมืองนครนายก

เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีพื้นที่นาเป็นส่วนมากอาชีพหลักของราษฎร คือการทำนา เพาะปลูกข้าว และทำนา ก็ได้ผลสมบูรณ์ดี บรรพบุรุษของไทยเรานับถือแม่โพสพมาก แม่โพสพคือธิดาประจำข้าวหรือเจ้าแม่แห่งข้าว เป็นผู้ปกครองคุ้มครองและบันดาลให้ผลผลิตสมบูรณ์  ดังนั้นเทศบาลเมืองนครนายก จึงได้นำรูปแม่โพสพ ถือรวงข้าวเป็นตราประจำเทศบาล 

๓. ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลเมืองนครนายกตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕.๘๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙,๙๑๘.๗๕ ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพรหมณี   ตำบลบ้านใหญ่   อำเภอเมืองนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง  ตำบลวังกระโจม  ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านใหญ่   อำเภอเมืองนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลพรหมณี   ตำบลท่าช้าง   อำเภอเมืองนครนายก

แผนที่

 

. ประชากร

จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล ณ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๕ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๖,๔๖๐ คน  เป็นชาย ๗,๘๐๖  คน เป็นหญิง  ๘,๖๕๔ คน จำนวนครัวเรือน  ๗,๒๕๔ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ  ๑,๐๓๗.๑๗ คนต่อตารางกิโลเมตร

๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคม 

๑) ถนน ถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลได้แก่ ถนนสายสุวรรณศรเป็นทางสัญจรสำคัญ ระหว่างกรุงเทพฯ กับ จังหวัดปราจีนบุรี ถนนภายในเขตเทศบาลมีประมาณ ๑๘๔  สาย

เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

นครนายก-กรุงเทพฯ  (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ )  
ระยะทาง
๑๓๗
กิโลเมตร
นครนายก-กรุงเทพฯ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ )  
ระยะทาง
๑๐๕
กิโลเมตร
นครนายก-ปราจีนบุรี  
ระยะทาง
๒๙
กิโลเมตร
นครนายก-สระบุรี  
ระยะทาง
๕๗
กิโลเมตร
เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัด
นครนายก – คลอง ๑๔ 
ระยะทาง
๔๘
กิโลเมตร
นครนายก – องครักษ์
ระยะทาง
๓๑
กิโลเมตร
นครนายก – ปากพลี
ระยะทาง
กิโลเมตร
นครนายก – เขาชะโงก
ระยะทาง
๑๘
กิโลเมตร
นครนายก – บ้านนา
ระยะทาง
๑๘
กิโลเมตร

๒) สะพาน สะพานในเขตเทศบาลมีดังนี้

- สะพานลอยคนข้ามในเขตเทศบาล มี ๒ แห่ง คือ  หน้าสำนักงานเทศบาลเมือง นครนายก และหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง   
- สะพานข้ามแม่น้ำนครนายกในเขตเทศบาล มี ๓ แห่ง คือ

๑) สะพานข้ามแม่น้ำนครนายกในตลาดสดเทศบาล
๒) สะพานข้ามแม่น้ำนครนายกวัดโพธิ์ไทร  และ
๓) สะพานข้ามแม่น้ำนครนายกวัดนางหงส์

๕.๒ การจัดการขนส่งมวลชน

ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกเป็นเส้นทางผ่านของรถโดยสารประจำทางหลายสายเช่น รถปรับอากาศปราจีนบุรี – กรุงเทพฯ, อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ, แม่สาย – พัทยา, จันทบุรี – สระบุรี และ ปราจีนบุรี – สระบุรี
ส่วนรถโดยสารภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายกเป็นรถประจำทางธรรมดา  เช่น รถประจำทางสายนครนายก – น้ำตกสาริกา, นครนายก– น้ำตกนางรอง , นครนายก – วังรี , นครนายก – ปากพลี , นครนายก – ดงละคร , นครนายก - บ้านนา , นครนายก – สระบุรี , นครนายก -  โรงเรียนนายร้อย จปร.

๕.๓  การประปา

    การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองนครนายก รับผิดชอบในการให้บริการ ที่ประปา ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเมือง นครนายกใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำนครนายก โดยจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน ๖,๐๐๑ ครัวเรือน

๕.๔  ไฟฟ้า

๑ ) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  ๖,๙๖๓  ครัวเรือน
๒ ) ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน ๑.๑๒๑ จุด  ครอบคลุมถนน  ๑๘๔  สาย

๕.๕  การสื่อสาร

๑)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  ๕,๕๐๐  หมายเลข
๒)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่   จำนวน  ๑  ชุมสาย
๓)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่  จำนวน  ๑ แห่ง  คือ ที่ทำการไปรษณียโทรเลขนครนายก
๔)  สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ 
๕)  สื่อมวลชนในพื้นที่  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  มีจำนวน ๒  ฉบับ และ ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี  ๒  ราย
๖)  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่ายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ    ๗๐ ของพื้นที่
๗)  หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่  ได้แก่ จังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครนายกและเทศบาลเมืองนครนายก

๕.๖  ลักษณะการใช้ที่ดิน

- พื้นที่เกษตรกรรม  

ประมาณ

๑๑.๖๑

ตารางกิโลเมตร

- ย่านที่พักอาศัย    

ประมาณ

๑.๙๒

ตารางกิโลเมตร

- สถาบันศาสนา     

ประมาณ

๐.๑๓

ตารางกิโลเมตร

- ย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  

ประมาณ

๐.๐๘

ตารางกิโลเมตร

- สถานที่ราชการ   

ประมาณ

๑.๒๔

ตารางกิโลเมตร

- ย่านพาณิชยกรรม

ประมาณ

๑.๒๔

ตารางกิโลเมตร

- สถาบันการศึกษา  

ประมาณ

๐.๐๗

ตารางกิโลเมตร

- สถานที่นันทนาการรวมทั้งพื้นที่ว่างอื่น ๆ    

ประมาณ

๐.๐๓

ตารางกิโลเมตร

๖.  ด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ต่อหัว/ต่อครัวเรือน/มีรายได้ประชากรประชากรส่วนใหญ่ ประกอบธุรกิจการค้า ข้าราชการ พนักงานบริษัท และมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่บ้าง
๖.๒ การเกษตรกรรม   ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาล  โดยมากเป็นการทำนาปลูกข้าว  บริเวณรอบนอกมีการทำเกษตรกรรมประเภทอื่นจำนวนน้อย
๖.๓  การพาณิชยกรรมและบริการ  ในเขตเทศบาลมีธุรกิจการค้าหลายประเภท เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง  ร้านตัดผม  ร้านอาหาร ฯลฯ  มีสถานธนานุบาล ๑ แห่ง  ตลาดสด  ๒  แห่ง  ธนาคาร  ๑๐  แห่ง  โรงแรม ๒ แห่ง
๖.๔การอุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมเล็กๆ  ในครัวเรือนภายในเขตเทศบาล  ไม่มีโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
๖.๕ การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ  โดยมากนักท่องเที่ยวมักจะแวะซื้อสินค้า เพื่อเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ
๖.๖  การปศุสัตว์   ในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์เป็นจำนวนน้อยไม่ถือเป็นอาชีพที่สำคัญ

๗.   ด้านสังคม

๗.๑ ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาใหม่ จำนวน ๒๖ ชุมชนคือ

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนบ้าน(หลังคาเรือน)

จำนวนประชากร(คน)

๑๐

๑๑

๑๒

บ้านวังขอน

บ้านสันคูเมือง

บ้านใหญ่ลาว

ชฎาทอง

ศิลาทอง

แหลมทอง

ไชยพันธ์

วัดศรีเมือง๕

บ้านต่ำบุญศิริ

วัดโพธิ์ไทร

ทิวเขางาม

ผาสุขเจริญ

๑๓๙

๗๙

๙๘

๑๗๕

๑๐๔

๙๐

๒๘๙

๙๕

๑๓๒

๑๙๑

๑๖๕

๑๑๕

๔๒๐

๙๒๒

๓๒๖

๕๒๔

๓๑๙

๒๖๓

๘๗๐

๓๕๕

๔๔๐

๕๗๖

๕๑๔

๓๗๑

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

จำนวนประชากร

(คน)

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บ้านต่ำบุญศิริ๒

บ้านตลาดเก่า

ร่วมใจพัฒนา

บ้านคลองเหมือง

วัดโพธินายก

ย่านซื่อสามัคคี

ย่านซื่อสามัคคี๓

ร่วมพัฒนาสามัคคีศรีเมือง

บ้านมั่นคงพัฒนา

สุวรรณศรซอย๑๐

บ้านเกาะกระชาย

สุวรรณศรพัฒนา

คลองพรหมณีพัฒนา

๑๖๒

๒๔๔

๓๓๖

๑๙๔

๑๑๘

๒๐๒

๒๒๐

๑๓๙

๑๖๓

๑๗๘

๒๖๐

๑๑๑

๒๔๙

๑๐๒

๔๘๑

๖๙๗

๙๗๔

๖๖๔

๔๘๐

๕๗๕

๗๐๓

๓๙๘

๔๗๔

๕๙๑

๗๑๔

๔๐๑

๖๕๕

๒๙๘

๗.๒ ศาสนา

ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณ ร้อยละ ๙๐วัด ในเขตเทศบาล  มีจำนวน ๑๒ แห่ง คือ

๑) วัดอุดมธานี ( พระอารามหลวง )

๒) วัดดง

๓) วัดใหญ่ทักขิณาราม

๔) วัดรังษีโสภณ

๕) วัดโพธิ์ไทร

๖) วัดศรีเมือง

๗) วัดบุญนาครักขิตาราม

๘) วัดส้มป่อย

๙) วัดอินทราราม

๑๐) วัดโพธินายก

๑๑) วัดวังกระโจม  

๑๒) วัดนางหงส์

ส่วนศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณร้อยละ ๑๐มีโบสถ์คริสต์ จำนวน ๒ แห่ง   คือ ๑) วัดมารดา พระศาสนจักร และ ๒) คริสตจักรแห่งความรัก  และศาลเจ้า ๓ แห่ง คือ ๑) ศาลเจ้าปุนเถ้ากง  ๒) ศาลเจ้าบ้วนเฮงฮก ซิวติ้ว และ ๓) ศาลเจ้าเม้งมุ้ยตั๊ว

๗.๓ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

๑) วันขึ้นปีใหม่  ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี ประชาชน และข้าราชการ  ทุกหน่วยงาน ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

๒) วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

๓) วันสงกรานต์  จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทุกปี โดยขบวนแห่นางสงกรานต์       สรงน้ำพระ และจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

๔) วันฉัตรมงคล  จัดขึ้นวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายกจัดถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๕) วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

๖) วันอาสาฬหบูชา  และเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

๗) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตรงกับ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายก จัดพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๘) วันออกพรรษา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์

๙) วันปิยมหาราช  ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดีกับจังหวัดนครนายก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐) วันลอยกระทง  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ

๑๑) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๗.๔ การศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีจำนวน ๓ แห่ง คือ

๑)   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  มีจำนวนครู  ๖๑  คน  นักเรียน  ๑.๒๙๔  คน

๒)   โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า  มีจำนวนครู ๑๒ คน  นักเรียน ๒๔๓ คน

๓)  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  มีจำนวนครู  ๑๘  คน  ลูกจ้างประจำ  นักเรียน  ๓๓๕  คน

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน  ๔ แห่งคือ

๑)  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

๒)  โรงเรียนนวม ราชานุสรณ์ 

๓)  โรงเรียนอนุบาลนครนายก  

๔)  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกวังกระโจม

- สังกัดอาชีวศึกษา มีจำนวน ๑แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

- สังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน ๑ แห่ง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก (วัดอุดมธานี)

-สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก

๗.๕ กีฬา และนันทนาการ

๑) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง

๒) สนามฟุตบอล  จำนวน ๒ แห่ง

๓) สนามบาสเก็ตบอล   จำนวน ๒ แห่ง

๔) สนามตระกร้อ    จำนวน ๑ แห่ง

๕) สระว่ายน้ำ       จำนวน ๑ แห่ง

๖) ห้องสมุดประชาชน   จำนวน ๑ แห่ง

๗) สวนสาธารณะ     จำนวน ๑ แห่ง

๘) สนามเด็กเล่น   จำนวน ๑๘ แห่ง

๗.๖ สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีการพัฒนาระบบการให้บริการ สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนี้

๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล จำนวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน  ๓๖๐  เตียง

๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข   จำนวน   ๑  แห่ง

๓) คลีนิคเอกชน  จำนวน  ๒๙  แห่ง

๔) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล(อสม.)    จำนวน ๑๙๑ คน

๕) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

          ผู้ป่วยนอก  ๕ อันดับแรก คือ

          ๑. โรคความดันโลหิตสูง

          ๒. โรคเบาหวาน

          ๓. โรคทางช่องปากและทันตกรรม

          ๔. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

          ๕. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

๗.๗ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองนครนายก ได้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ในเขตเทศบาล ดังนี้

๑)  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  มีจำนวน  ๓๕  คน

๒)  มีอุปกรณ์ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้

รถบรรทุกน้ำ  ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร

จำนวน

คัน

รถบรรทุกน้ำ  ขนาด  ๗,๐๐๐ ลิตร

จำนวน

คัน

รถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  ขนาด ๒,๕๐๐  ลิตร  

จำนวน

คัน

รถตรวจการณ์

จำนวน

คัน

เครื่องสูบน้ำ(ชนิดหาบหาม)

จำนวน

เครื่อง

เรือตรวจการณ์

จำนวน

ลำ

เรือท้องแบน

จำนวน

ลำ

๘.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ ภูมิอากาศมีลักษณะดังนี้

๑)  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๘ องศาเซลเซียส  ต่ำสุดเฉลี่ย  ๒๑.๕  องศาเซลเซียส

๒)  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี   ๒,๑๓๗.๓  มิลลิเมตร

๘.๒ แหล่งน้ำ

ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำจำนวน ๑ สาย  ไหลผ่าน คือ แม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดจากบริเวณ อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงสู่ทางตอนใต้อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอองครักษ์ บรรจบกับแม่น้ำ บางประกง ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำ สำหรับผลิต น้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครนายก  และอำเภอปากพลี

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลยังมีคลองและหนอง ๖ แห่ง คือ ๑) คลองตาล  ๒) คลองไผ่  ๓) คลองพรหมณี  ๔) หนองขาหย่าง  ๕) หนองบุ่งอีหลอ และ ๖) หนองม่วง

๘.๓ ขยะ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลของเทศบาลมีลักษณะ ดังนี้

๑) ปริมาณขยะ ๒๕-๓๐ ตัน/วัน

๒) รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะมีจำนวน ๓ คัน เป็นรถเก็บขยะขนาดความจุ ๑๖ ลบ.เมตร แบบอัดท้าย

๓)  ระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบถูกสุขลักษณะ

๔) พื้นที่ที่ใช้กำจัดขยะมีขนาดประมาณ ๑๙ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง  ๕ กม.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player