เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก
นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองนครนายก
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
-----------------------------
 

 เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนครนายก ที่เคารพ

ตามที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ด้วยการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม นั้น

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองนครนายก

โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนครนายกเป็นไปอย่างมีทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุมและบรรลุภารกิจหลักอย่างเป็นระบบ

จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนครนายก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก ได้รับทราบ ดังนี้

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองนครนายกเป็น ๒ ระยะ

คือระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีแรก และระยะการบริหารปกติ ๔ ปี ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

๑.๑ สนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) รวมทั้งโรคติดต่อ และ โรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒ พัฒนา ปรับปรุง ตลาดสดของเทศบาลให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะพร้อมทั้งขยายพื้นที่ตลาดให้เต็มพื้นที่ที่มีอยู่ และก่อสร้างลานจอดรถ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีพื้นที่ค้าขายอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และประชาชนได้รับความสะดวกในการมาจับจ่ายซื้อของ

๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือข่ายสารสนเทศทางการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้
๑.๔ พัฒนา ปรับปรุง และขุดลอกบุ่งอีหลอ เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑.๕ ประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่ เพื่อขอใช้พื้นที่เรือนจำจังหวัดนครนายกมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ในส่วนนโยบายที่จะดำเนินการในระยะการบริหารปกติ ๔ ปี นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกได้กำหนดไว้ในข้อที่ ๒ ถึงข้อที่ ๘ ดังต่อไปนี้

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง

๒.๑ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ให้มีความถูกต้องชัดเจน และ เป็นธรรม ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี วางระบบการจัดเก็บที่ประหยัด สะดวก โปร่งใส และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้เสียภาษี
๒.๒ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
๒.๓ สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๒.๔ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจในเขตเทศบาลในทุกระดับ
๒.๕ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อขายสินค้าของนักท่องเที่ยว

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายการสื่อสาร ติดตั้งระบบ wifi สาธารณะ โครงข่ายการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด
๓.๒ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ถนนซอย สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ทุกจุดให้ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงกัน มีความสะดวกและปลอดภัยในการรสัญจรไปมา และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล
๓.๓ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะให้ทั่วถึง
๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการใช้ที่ดินให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพ ฟื้นฟูที่ดินเปล่าให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม ตลอดจน เพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
๓.๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้น่าอยู่ และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓.๗ สำรวจ ออกแบบการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังทลาย
๓.๘ ดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตามถนนต่าง ๆ และอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ สนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) รวมทั้งโรคติดต่อ และ โรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
๔.๒ ขยายการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้การสนับสนุนกลุ่ม องค์กร ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ
๔.๔ วางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๔.๕ ส่งเสริมและวางมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทุกประเภท ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และอื่น ๆ
๔.๖ พัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำนครนายก และที่สาธารณะ
๔.๗ พัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้
        - ๔.๗.๑ ประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่ เพื่อขอใช้พื้นที่เรือนจำจังหวัดนครนายกมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
        - ๔.๗.๒ ก่อสร้างสวนสาธารณะโดยใช้ที่สาธารณะ จำนวน ๒๗ ไร่ บริเวณหนองขาหย่าง ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
        - ๔.๗.๓ พัฒนา ปรับปรุง และขุดลอกบุ่งอีหลอ เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔.๘ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันและบำบัดยาเสพติดในทุกรูปแบบ
๔.๙ พัฒนา ปรับปรุง ตลาดสดของเทศบาลให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะพร้อมทั้งขยายพื้นที่ตลาดให้เต็มพื้นที่ที่มีอยู่ และก่อสร้างลานจอดรถ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีพื้นที่ค้าขายอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และประชาชนได้รับความสะดวกในการมาจับจ่ายซื้อของ
๔.๑๐ ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าบนพื้นผิวทางเท้าและพื้นผิวการจราจรบริเวณรอบอาคารตลาดสดและอาคารบ้านเรือนของประชาชน
๔.๑๑ จัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นไฮไลท์ แห่งใหม่ในเขตเทศบาลเพื่อให้ทุกคนที่มาท่องเที่ยวเมืองนครนายกต้องมาแวะจับจ่ายซื้อสินค้าโดยจัดให้สถานที่จำหน่ายสินค้าและที่จอดรถอย่างเพียงพอ และเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๔.๑๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการกับนกพิราบที่มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาล

๕. นโยบายด้านสังคม

๕.๑ สนับสนุนการดำเนินการด้านการบริการ และการสงเคราะห์ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๕.๒ ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม
๕.๓ สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย และการสังคมสงเคราะห์
๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม และชุมชน

๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๖.๑ ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๖.๒ จัดให้มีระบบการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือข่ายสารสนเทศทางการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้
๖.๔ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษาอบรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง
๖.๕ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาด้านการศาสนา และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว
๖.๖ ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของประเพณี วัฒนธรรมไทย ตลอดจนให้การสนับสนุนอนุรักษ์ ดูแล โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าอย่างเต็มที่
๖.๗ ส่งเสริมพัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๘ สนับสนุนการพัฒนาวัดและศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
๖.๙ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน และโรงเรียน โดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา
๖.๑๐ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม และสถานที่นันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชนในทุกชุมชน

๗. นโยบายความปลอดภัยของประชาชน

๗.๑ ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันท่วงที
๗.๒ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
๗.๓ สนับสนุนองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ในที่สาธารณะ

๘. นโยบายการบริหารราชการ

๘.๑ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา และการบริการในทุกด้าน
๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการสำคัญ ตรวจสอบการทำงานของเทศบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ
๘.๓ สนับสนุน ดูแล และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรชุมชน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วม
๘.๔ ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
๘.๕ พัฒนาคุณภาพของพนักงาน ให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน
๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานและพนักงานจ้าง โดยการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรต่าง ๆ
๘.๗ กระจายอำนาจบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับรองเป็นผู้ร่วมบริหารงาน
๘.๘ ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๘.๙ ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน
๘.๑๐ ปรับปรุงการบริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลและบูรณาการกับหน่วยงานบริการอื่น ให้เป็นลักษณะ one stop service เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาในการติดต่อราชการของประชาชน

การกำหนดนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้ โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่อแถลงนโยบายแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกพร้อมจะมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา และแผนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายทั้งหลายที่แถลงมานี้สามารถแปรสภาพไปเป็นผลงานได้อย่างตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบายที่กล่าวถึงสามารถพัฒนาแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ตามสถานการณ์ ตลอดจนภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา และขอให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายที่แถลงในครั้งนี้ปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิแก่บุคคลใดเป็นกรณีพิเศษไม่ว่ากรณีใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

นายศุภกฤษณ์   จัยสิทธิ์

   นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก