เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแถลงนโยบาย

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

นายกเทศมนตรีนครนายก

เสนอต่อ

สภาเทศบาลเมืองนครนายก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

------------------------------------

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนครนายกที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรี ต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น

บัดนี้ กระผม นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก จึงได้ กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกโดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครนายก เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนครนายกเป็นไปอย่างมีทิศทางที่แน่นอนครอบคลุมและบรรลุภารกิจหลักอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกเพื่อให้เกิดการพัฒนาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก

                   กระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และรายได้

    ๑.๑ ปรับปรุงตลาดสดให้สะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ จัดหาพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อขยายพื้นที่ในการ   ค้าขาย พร้อมทั้ง ส่งเสริมการค้าขายของตลาดสดทั้งสองฝั่งให้เท่าเทียมกัน

    ๑.๒ จัดให้มีตลาดน้ำตามความเหมาะสม

    ๑.๓ จัดให้มีสหกรณ์ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์จังหวัดนครนายก

    ๑.๔ ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ อย่างเพียงพอตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

    ๑.๕ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ตามนโยบายรัฐบาล

    ๑.๖ จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการล่องเรือไหว้พระ ๑๒ วัด

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณูปโภค

   ๒.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวก     ของประชาชนในการสัญจร

    ๒.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน

    ๒.๓ ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   ๒.๔ ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจัดให้มีระบบน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ อย่างทั่วถึง

    ๒.๕ ส่งเสริมนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเพื่อให้เครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก

๓. ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสังคม

   ๓.๑ จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เต็มจำนวนตามที่ระเบียบกำหนด และตรงเวลา

    ๓.๒ การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อ.ส.ม.) การอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้เพิ่มเติม

    ๓.๓ ส่งเสริมให้มียาสามัญประจำบ้านทุกครัวเรือน

    ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

    ๓.๕ บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ    ยิ่งขึ้น

   ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษ มิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจัดให้มีโครงการบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและไขมันในครัวเรือน อย่างถูกวิธี

   ๓.๗ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยเกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล

   ๓.๘ ส่งเสริมให้มีเมรุเผาศพแบบไร้มลภาวะทุกวัดในเขตเทศบาล

๔. ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม

   ๔.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองนครนายกทุกด้านบุคลากร งบประมาณอาคารสถานที่ และอื่นๆ เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา

    ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีที่มีคุณค่าอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

๕. ด้านบริหาร

    ๕.๑ มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลเมืองนครนายกอย่างโปร่งใส เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้

    ๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

    ๕.๓ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

    ๕.๔ ปรับปรุงงานบริการของเทศบาล โดยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แล้วสร้างความประทับใจ

    ๕.๕ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และลูกจ้างในระบบคุณธรรม

               การกำหนดนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ กระผมจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น อันจำนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของประชาชนสืบไป

นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์

(นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก