เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

          เทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกับภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามผลการดำเนินงาน

          เทศบาลเมืองนครนายก ระดมพล ประชาชน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3

          เทศบาลเมืองนครนายก รับฟังปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประชาคมชุมชน 26 ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2562 

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง ประชาชน นักวิชาการ พิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้สอดคล้อง

              กับสถานการณ์ปัจจุบัน

          แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมดำเนินการตอบโจทย์ และสอดคล้อง แผน อปท. แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก

              และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน 26 ชุมชน ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองนครนายก

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)