เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2561 - 2562

                              

                        

 

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

                    

    คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณท้องถิ่น

   คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ อปท.

    คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ

    คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

    มาตรฐานการให้บริการเก็บภาษีป้าย

    มาตรฐานการให้บริการภาษีบำรุงท้องที่

    มาตรฐานการให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

   มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร

    มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

    มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

    มาตรฐานตลาด