ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนครนายก
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัญติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก อำภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สาระน่ารู้การต้านทุจริตการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ การทุจริตเชิงนโยบาย
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตศึกษา